top of page

INGEZONDEN REACTIES

WAARNEMINGEN VOOR DE ACTIEGROEP

19-09-2023 Jan-Volkert Meuldijk 

L.S.

 

Het bestemmingsplan Meulenspie is aangenomen. Wordt hier nog actie ondernomen voor de extra verkeersbewegingen en de waarschijnlijk onder de parkeernormen uitkomende parkeerplekken zodra er een daadwerkelijke omgevingsvergunning wordt aangevraagd? Het lijkt een beetje een bestemmingsplan en omgevingsvergunning ineen, is dat vreemd? Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een groenstrook die geluid tegen zou houden richting de nieuwe woningen? Er wordt gesproken over een concreet plan met 3-4 woonlagen - iets waar dat zeker niet voor zou werken.

 

Ik ben benieuwd of jullie hier mee aan de slag gaan of dat jullie achter de bouw staan zonder dat er een plan is voor de verkeersafwikkelijk.

 

Een andere gedachte: op dit moment wordt de afhandeling van De Mandt aangepast en het kruispunt Bouverijen - Oosterhoutseweg. Het kruispunt wordt verdubbeld en het achterliggende argument lijkt dat het probleem dat er geen plek is tussen het kruispunt en de rondweg vanzelf opgelost wordt bij opnieuw inregelen. Probleem van het bezet blijven van het kruispunt blijft daarbij. De gemeente gaf op de inloopavond aan dat het idee is dat de druk op de rondweg naar Teteringen er voor gaat zorgen dat meer mensen niet meer door Teteringen naar Oosterhout rijden. Een bijzonder argument aangezien dat tot nu toe steeds niet het geval is en ook de bestemming Teteringen al problematisch is. Er wordt daarbij dus toekomstige capaciteit ingeboekt op basis van gedragsverandering. Hierbij wordt geen rekening gehouden dat in het theoretisch geval dat er weer capaciteit zou zijn gekomen, dit gedrag zich dan dus ook weer aanpast en weer tot meer verkeer leidt. Een eventueel evenwicht kan acceptabel zijn voor de gemeente, maar zegt niets over de bereikbaarheid van het dorp. Het in extra problemen brengen van de bewoners als wijze om doorgaand verkeer tot gedragsaanpassing te verleiden is ethisch niet te verantwoorden.

 

M.vr.gr.

Jan-Volkert Meuldijk 

NOG MEER FILE DOOR AFSLUITEN KRUISPUNTEN

18-02-2022 Wilma Talstra

STAND VAN ZAKEN AKOESTIEK OOSTERHOUTSEWEG TER HOOGTE VAN DE HAENEN

16-05-2023 Philippe Blankert


Beste Actiegroep Oosterhoutseweg actiegroep@oosterhoutseweg.nl,

 

Van de provincie kreeg ik een ontwijkend antwoord, maar nu heb ik toch zelf gevonden wat ik zocht.

 

Op grond van milieuwetgeving - https://www.brabant.nl/onderwerpen/milieu/geluid/omgevingslawaai - zijn Rijk, provincie en gemeente potentiële geluidsoverlast situaties in kaart te brengen.

 

De Oosterhoutse weg is geen provinciale weg, dus is de geluidssituatie ervan door de gemeente Breda in kaart gebracht.

Hier vindt men de kaart Lden met het geluidsniveau Teteringen de Haenen wegvekeer: https://breda.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=51a9dc93c4144be4a8312a61c27e77a0

en met de Lnight wegverkeer: https://breda.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=51a9dc93c4144be4a8312a61c27e77a0

de Lden wordt uigelegd op Wikipedia en heeft direct met de Decibels te maken: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lden

 

‘Gelukkig’ wordt op beiden kaarten al rood aangegeven, is 70-75 dB, dus dat betekent ‘niet uitbreiden’.

1) ‘Niet uitbreiden’ volgens BING:

‘Hallo, dit is Bing. Ik kan u helpen met informatie over geluidsnormen voor de aanleg van een nieuwe wijk in de bebouwde kom van Teteringen.😊

In Nederland zijn er verschillende wetten en regels die de geluidbelasting van wegverkeer, spoorwegen, industrie en vliegtuigen op woningen bepalen. De geluidbelasting is de hoeveelheid geluid die op de gevels van woningen terecht komt. Deze wordt uitgedrukt in decibel (dB).

Voor nieuwe woningen binnen de bebouwde kom geldt een voorkeurswaarde van 50 dB voor wegverkeer1. Dit betekent dat bij de aanleg van nieuwe wegen wordt gestreefd naar een geluidbelasting die niet boven deze waarde komt. Als dat niet mogelijk is, kunnen er hogere waarden worden toegestaan, tot een maximale waarde van 63 dB2.

Voor de geluidsisolatie van de woningen zelf geldt het Bouwbesluit, dat eisen stelt aan de geluidswering van de gehele constructie. Dit is het verschil tussen het geluidsniveau buiten en binnen de woning. Het Bouwbesluit eist een geluidswering van minimaal 20 dB voor wegverkeer en industrie3. Dit betekent dat als het geluidsniveau buiten 65 dB is, het geluidsniveau binnen niet hoger mag zijn dan 45 dB.

Daarnaast zijn er per 1 april 2021 nieuwe geluidseisen gesteld aan buiten opgestelde installaties voor warmte- of koude opwekking, zoals warmtepompen en airco’s. Deze installaties mogen niet meer dan 40 dB geluid veroorzaken bij de buren4.

Wat wilt u nog meer weten over dit onderwerp?

 

En

2) ‘niet uitbreiden’ volgens de Raad van State ECLI:NL:RVS:2008:BG4085

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RVS:2008:BG4085

De Raad van State zegt in 2008 dat achteraf in het Bestemmingsplan van de gemeente Breda in 2006 gebied De Haenen NIET op de Oosterhoutse weg had moeten worden ontsloten.

Ik stond laatst met pech langs de A27 op een zondagmiddag, in de tijd dat de wegenwacht kwam nam ik het geluidsniveau op (ik had een decibelmeter bij me): 75 dB midden op de vluchtstrook.

Hiermee staan we akoestisch denk ik al vrij sterk, nog los van het eerdere ‘verkeersrapport’ waaruit blijkt dat de ‘doorrijtijd’ bij aansluiting van de Woonakker te hoog zou worden, per stoplicht, en in totaal (in totaal dacht ik: 15 minuten).

Wellicht voor de overbodigheid: 3dB maakt al veel uit – 3dB meer krijg je (o.a.) bij VERDUBBELING van de geluidsdruk (10 log 2 = 3).

In heel Teteringen is overigens al zoveel achtergrondgeluid dat je de dB meter al moeilijk onder de 40 dB krijgt, ook rond middernacht in lege straten.

Ik sluit deze tekst ook als bijlage bij, voor als akoestiek op een gegeven moment weer belangrijk wordt bij discussies over verdere aansluitingen bij de OH weg.

T.z.t. ben ik graag bereid als civiel ingenieur met achtergrond in akoestiek een verdere bijdrage te leveren.

Met vriendelijke groet,

 

(Ir) Philippe Blankert, 6 mei 2023,

 

Vandaag 18-2 meldt de gemeente in de Stem dat ze de kruispunten snel gaan aanpakken. Ons bezwaar is juist dat ze de kruispunten gaan afsluiten en een hele woonwijk nu om moet gaan rijden en nog meer file geeft. Doorgaand verkeer uit Oosterhout is daarmee gebaar maar inwoners van Teteringen niet. Graag ook vanuit actiecomité hier reactie op richting gemeente, dit is geen oplossing.

STIJGENDE VERBAZING EN VERONTWAARDIGING

31-01-2022 Willem Malcontent

Beste actiegroep,

Met stijgende verbazing, met als gevolg een stijgende verontwaardiging, heb ik het artikel “aanpak Oosterhoutseweg” gelezen in de Stem van 22 januari jl..

Hierin verklaarde de VVD wethouder Daan Quaars “anderzijds zetten we de verkeerslichten in Teteringen voor auto’s

vanuit die richting langer op rood. Zo wordt die route minder aantrekkelijk.”

Lijkt me echt een “slimme en aantrekkelijke” oplossing!

 1. De wethouder vergeet dat daarmee ook de bewoners uit het Oostelijk deel van Teteringen getroffen worden.
  Het is nu soms al een crime om aan de oostkant überhaupt de weg op te komen en als je dan ook nog toevallig richting Breda wilt rijden
  kost het soms 20 minuten om de noordelijke rondweg van Breda te bereiken.

 2. Als de stoplichten langer op rood gaan zullen er steeds meer mensen een sluiproute nemen dwars door het dorp.
  Dat is ook een “fijne en doordachte” oplossing, toch?

 3. Verder is de wethouder even vergeten dat auto’s die voor een stoplicht staan te wachten extra veel CO2, stikstofoxiden en fijnstof de lucht in blazen.
  Ook lekker gezond voor de inwoners van Teteringen.

 

Al met al een voorstel waar mijns inziens niemand blij van wordt.

Dan heb ik meer waardering voor het voorstel van Rob Musters in zijn column, eveneens in de Stem van 22 januari.

Rob geeft niet alleen een juiste analyse van hetgeen er de afgelopen jaren bereikt is met alle maatregelen, namelijk niets.

Hij komt met een “out of the box” idee voortaan tol te heffen voor niet inwoners van Teteringen, zoals het Franse systeem met tolbadge.

Vrij voor mensen uit Teteringen en te betalen voor niet ingezetenen. Prima plan dat naar mijn mening een echte oplossing zou kunnen zijn.

Breda zou daarmee van bestuurlijk lef getuigen maar tevens een primeur hebben die geheid elders gevolgd zal gaan worden.

FINANCIELE STEUN ACTIEGROEP

15-01-2022 TON HEIJMANS

Heer Pols, kunt u aangeven waaruit de financiele middelen van uw actiegroep worden bekostigd? Hebt u behoefte aan donaties? Groeten, Ton Heijmans

GESNEUVELDE PLAN WESTELIJKE RONDWEG

13-01-2022 HENK OTTEN

Heb me zojuist aangemeld als sympathisant. Jullie zullen ongetwijfeld kennis hebben genomen van het (gesneuvelde) plan van de gemeente Oosterhout om een westelijke rondweg aan te leggen. Volgens mij heeft men destijds geen rekening gehouden met de (mijns inziens) positieve effecten voor Teteringen die deze bypass zou kunnen hebben. Zo rij ik vanuit Oosterhout helaas via Teteringen naar Bergvliet Golf/Spa (nu de oude verbindingsweg Vrachelse baan afgesloten is voor auto's). Nu restaurant Houtse Meer gaat uitbreiden, zal nog meer verkeer via Teteringen zijn weg vinden naar deze publiekstrekkers. Succes met jullie actie!

EEN BETER VERBLIJFSKLIMAAT IN TETERINGEN

13-01-2022 FRANS GOMMERS

Om echt iets te bereiken in de discussie met de gemeenten, moeten we in Teteringen een duidelijke keuze maken van wat we echt belangrijk vinden. Ik denk dat wij vol moeten inzetten op een beter verblijfsklimaat: minder autoverkeer, grotere veiligheid, minder geluidsoverlast en minder uitstoot. We moeten echt af van het idee dat  auto’s altijd maar zo snel mogelijk door het dorp moeten kunnen rijden. Want wees eerlijk: is onze gezondheid en de veiligheid van onze kinderen niet veel belangrijker dan enkele minuten rijtijdwinst met de auto?

 

Durf daarom na te denken over oplossingsrichtingen die wel echt het verschil kunnen maken:

 • Een fysieke afsluiting voor personenauto’s tussen Oosterhout en Teteringen.

 • Meer ruimte voor de (e)-fiets en de bus (we hebben een van de beste busverbindingen van Brabant in ons dorp! Gooi het kind niet met het badwater weg!).

 • 30 km/uur op de Oosterhoutseweg.

SAMEN STAAN WE STERKER
13-01-2022 CEES VAN IERSEL

Goed initiatief, positief kritische blik op onderwerp en de positie van waaruit wordt gereageerd: de inwoners van Teteringen.

Ik reageer niet alleen als burger/inwoner van Teteringen, maar ben ook nog voorzitter van Leef-baar Parallel, verkeers-belangengroep van de aanwonenden op de parallelwegen aan de Ooster- houtseweg. Een gemiste kans vind ik, dat jullie de diverse verkeersbelangengroepen niet hebben betrokken bij dit initiatief, zoals die in overleg bijeen waren n.a.v. Sweco onderzoek. Dan had jullie initiatief nog meer gewicht gekregen. Maar dat kan nog steeds in jullie vervolgactiviteiten, succes en we steunen waar en wanneer nodig!

MEEDENKEN VOOR OPLOSSINGEN
11-01-2022 JOHAN VAN BEEK

Goedemiddag, Goed dat jullie actie ondernemen tegen het dichtslibben van de Oosterhoutseweg en voor het reguleren verkeer. Zelf ben ik woonachtig in Oosterhout en wil graag meedenken voor een oplossing. Ik ben van mening dat er diverse oplossingen te bedenken zijn die voor zowel Teteringen als bewoners Oosterhout-Zuid passend zullen zijn. Zijn er mogelijkheden om in contact te treden of ideeën in te brengen?
vr.gr. Johan van Beek

ZOEKEN NAAR REALISTISCHE OPLOSSINGEN
11-01-2022 PETER MILTENBURG

Hallo Dré en Lootje, uiteraard ben ik sympathisant van jullie initiatief.


De Oosterhoutseweg is al druk, soms te druk en/of te gevaarlijk druk. Aan de andere kant wil ik ook kritisch/realistisch zijn en blijven. Dat maakt mijn vraag: wat is het alternatief voor het vele verkeer. Wat willen wij als inwoners van ons mooie Teteringen als realistische oplossing aandragen voor het vele en groeiende verkeer ? Niet alleen een tegenstem geven maar ook mogelijke, realistische oplossingen.

WAAROM GEEN 30 KM OP DE OOSTERHOUTSEWEG?
11-01-2022 KEES SCHOOT

‘Eindelijk, veilige straten in zicht’ De vraag is waarom richten we de straten van een stad in aan de hand van de maximumsnelheid van een motorvoertuig? Een straat hoort toegankelijk en veilig te zijn. Het is een ruimte voor economische activiteit en voor klimaatadaptatie. Een plek voor sociale interactie en een gezond bestaan, voor ecologie, voor beleving en voor cultuurhistorie. Allemaal zaken van waarde die je niet kunt uitdrukken in een snelheidslimiet. „Mobiliteit is niet langer maatgevend”, zo heet het. Het verkeer is weer tien procent van het gehjeel En dus mogen, moeten ook ecologen, gezondheidsdeskundigen, cultuurhistorici en misschien zelfs (spannend idee!) bewoners mee gaan denken en beslissen over de inrichting van de straat. Dat wordt pas een gevalletje ‘wen er maar aan!’

https://gemeente.groningen.nl/leidraad-leefkwaliteit-openbare-ruimte
Bron AD, NRC, leidraad leefkwaliteit gemeente Groningen

WONEN AAN DE OOSTERHOUTSEWEG
11-01-2022 D. SNIJDERS

Wij wonen direct aan de Oosterhoutseweg (129) en worden iedere dag geconfronteerd met de verkeersdrukte. De bouwplannen Woonakkers, Scheeperij, Waterdonken en die van de Gemeente Oosterhout zullen zonder ingrijpende verkeersmaatregelen de huidige drukte niet minder maken.

Mvgroet. Familie D.Snijders

bottom of page